Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


TML PLUS Sp. z o.o.
ul. Ślesińska 42E, 62-510 Konin
NIP: 6652995489 | REGON: 302809558

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”)

 

Klauzula dla Kontrahentów spółki TML PLUS Sp. z o.o.

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka TML PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ślesińskiej 42E, 62-510 Konin, NIP: 6652995489, REGON: 302809558. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: .

[CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych działań przed zawarciem umowy (np. przygotowanie dokumentów czy zebranie niezbędnych danych dla oznaczenia stron umowy) jak i zawarcia oraz wykonania umowy z kontrahentem będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonana umowy;

b) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych przed zawarciem umowy (np. przygotowanie dokumentów czy zebranie niezbędnych danych dla oznaczenia stron umowy) jak i zawarcia oraz wykonania umowy oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kontrahentem, którego reprezentuje dana osoba na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy,

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi ustalania i wygasania zobowiązań podatkowych;

d) rozpatrywanie i składanie reklamacji w związku z wykonywaną umową na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie o prawidłowe wykonanie umowy, jakość świadczonych usług;

e) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów Spółki i dbanie o jej dobre imię

f) zarejestrowania korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz wysyłanie i udzielanie odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art.6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wywiązywanie się z terminowego odpowiadania na pisma, realizowanie zobowiązań przy współpracy z kontrahentami, dbanie o właściwą komunikację z kontrahentami.

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czas zakończenia umowy, a po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń (dotyczy to zarówno dokumentacji związanej z reklamacjami, Dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH]

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) współpracujący z administratorem podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,
b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
c) wyspecjalizowane podmioty zajmujące się odpłatnie pozyskiwaniem informacji dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw,
d) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
e) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
f) podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz administratora,
g) podmioty świadczące usługi audytorskie i kontrolne oraz windykacyjne świadczące usługi na rzecz administratora,

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA]

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy).
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

[INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA]

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w przypadku ich nieujawnienia nie będzie możliwości realizacji powyższych celów tj. zawarcia oraz realizacji umowy.

Klauzula dla potencjalnych Kontrahentów spółki TML PLUS Sp. z o.o.

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka TML PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ślesińskiej 42E, 62-510 Konin, NIP: 6652995489, REGON: 302809558.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: .

[CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) nawiązywania relacji z potencjalnym kontrahentem bądź osobami działającymi w imieniu potencjalnych kontrahentów, w tym również składanie ofert i zapytań ofertowych, zapytań o wycenę usług przez Spółkę, jak również prowadzenie pozostałych działań mających na celu nawiązywanie kontaktów biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów jak również dbanie o interes Spółki;

b) ocena potencjału potencjalnego dostawcy usług i towarów dla Spółki oraz podejmowania innych pozostałych działań niezbędnych w celu oceny wiarygodności dostawcy przed podpisaniem umowy o współpracy, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Spółki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie o ochronę interesów Spółki, a także wybór dostawcy spełniającego wymogi zgodnie z polityką wewnętrzną spółki w zakresie współpracy z dostawcami.

c) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów Spółki.

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kontaktów Spółki organizacją, którą Państwo reprezentujecie, a po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH]

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej),
b) współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni, oraz inne podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,
c) wyspecjalizowane podmioty zajmujące się odpłatnie pozyskiwaniem informacji dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw,
d) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA]

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

[INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA]

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu nawiązania relacji biznesowych, a konsekwencją nie ujawnienia danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów.

Klauzula dla osób korespondujących ze spółką TML PLUS Sp. z o.o.

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka TML PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ślesińskiej 42E, 62-510 Konin, NIP: 6652995489, REGON: 302809558.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: .

[CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) zarejestrowania korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz wysyłanie i udzielanie odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1
lit. f RODO, polegającego na wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy i właściwą komunikację,
b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów Spółki.

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji lub przez okres określony w umowie o współpracy (w przypadku korespondencji dotyczącej umowy), a po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane do czasu przedawnienia roszczeń.

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH]

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
b) podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej), pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
c) współpracujący z administratorem adwokaci, radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA]

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

[INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA]

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję. W przypadku nieujawnienia danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

Klauzula dla kandydatów do pracy w spółce TML PLUS Sp. z o.o.

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka TML PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ślesińskiej 42E, 62-510 Konin, NIP: 6652995489, REGON: 302809558.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: .

[CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym na podstawie:
• przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli przekażecie w dokumentacji aplikacyjnej dane nadmiarowe wykraczające poza zakres danych określonych w Kodeksie pracy,
b) Budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje na podstawie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) Przeprowadzenia działań przez Spółkę z wybranym kandydatem przed zawarciem umowy o pracę w związku z ciążącym na Spółce obowiązku prawnym określonym w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. kierowanie na wstępne badania lekarskie).
Dodatkowo prosimy Państwa o nieujawnianie w składanej dokumentacji aplikacyjnej danych o stanie zdrowia ani nie załączanie dodatkowych dokumentów o stanie zdrowia. Jeżeli jednak Państwo przekażecie nam te informacje wówczas będziemy prosili Państwa o wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych o stanie Państwa zdrowia i będziemy przetwarzać te dane na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Jeżeli przekażecie nam Państwo inne dane osobowe, które należą do danych szczególnych kategorii danych osobowych jak np. informacje o poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych i inne o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wówczas Spółka nie będzie rozpatrywała Państwa aplikacji w tym zakresie i zanonimizuje te dane, gdyż zgodnie z przepisami prawa nie mamy możemy przetwarzać tych danych osobowych w procesie rekrutacji.

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu dane osobowe zostaną usunięte,
b) dane osobowe przetwarzane w celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do czasu wycofania zgody kandydata do pracy jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody i po tym czasie nawet mimo braku wycofania zgody dane osobowe zostaną usunięte,
c) dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przed podpisaniem umowy zostaną włączone w zakres dokumentacji pracowniczej (część A akt osobowych) i będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa dotyczący przechowywania akt osobowych pracownika tj. 10 lat od ustania zatrudnienia,
d) dane osobowe o stanie zdrowia podane dobrowolnie przez kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres zgodny z przepisami prawa, jeśli dane te wejdą w skład dokumentacji pracowniczej i przetwarzanie tych danych przez Spółkę będzie wynikało z obowiązku prawnego.

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH]

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
b) podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie administratora,
c) podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne).

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA]

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody),
5) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Spółki, listownie lub elektronicznie na adres e-mail Administratora: .
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

[INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA]

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych w jest dobrowolne jednakże konieczne na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie rodził negatywnych konsekwencji wobec kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym.

Klauzula dla użytkowników strony internetowej TML PLUS Sp. z o.o.
[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka TML PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ślesińskiej 42E, 62-510 Konin, NIP: 6652995489, REGON: 302809558.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: .

[CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH]

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
b) obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora
polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
c) badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na
potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez
ustawienie parametrów przeglądarki).

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH]

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą i hostingiem strony internetowej.

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA]

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej (za pomocą tego samego narzędzia, które służy udzieleniu zgody).
  5. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
  6. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

[INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA]

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów, podanie danych na zgodzie (w przypadku korzystania z plików cookies Google Analitycs) jest dobrowolne i odmowa podania zgody nie wpływa negatywnie na korzystanie z jej zasobów.