Najczęściej zadawane pytania

Business colleagues holding question mark signs


Kim jest Pracownik Tymczasowy?

Pracownik Tymczasowy to pracownik, który podpisuje umowy o pracę z Agencją Pracy Tymczasowej celem wykonywania pracy czasowej.
Praca świadczona jest na rzecz i pod nadzorem Pracodawcy Użytkownika.


Czym zajmuje się Agencja Pracy Tymczasowej?

Agencja Pracy Tymczasowej jest świadczeniodawcą usług dla innych pracodawców poprzez zatrudnianie pracowników celem użyczania ich Pracodawcy Użytkownikowi.

Kim jest Pracodawca Użytkownik?

Pracodawca Użytkownik jest to przedsiębiorca, u którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę. Pracodawca Użytkownik nie jest związany umową o pracę z Pracownikiem Tymczasowym. Mimo to Pracodawca Użytkownik zarządza Pracownikiem Tymczasowym poprzez zlecanie mu zadania oraz kontrolę ich realizacji.

Jakim rodzajem ubezpieczenia objęty jest Pracownik Tymczasowy?

Pracownik Tymczasowy tak jak każdy inny pracownik podpisujący umowę o pracę objęty jest pełnym pakietem ubezpieczeń. Z jego wynagrodzenia jest wyliczana oraz potrącana składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Ponadto Agencja Pracy Tymczasowej prowadzi pełną dokumentację z tym związaną.

Z kim i jaki rodzaj umowy zawiera Pracownik Tymczasowy?

Umowa o pracę zawierana jest między Pracownikiem Tymczasowym a Agencją Pracy Tymczasowej. Z reguły istnieje możliwość zawarcia jednego z dwóch rodzajów umowy: umowa na czas określony lub umowa na czas wykonywania określonej pracy.

Jakie dokumenty należy posiadać aby podpisać umowę z TML Plus ?

– Dowód osobisty

– W niektórych sytuacjach zaświadczenie o rejestracji w urzędzie pracy

– Numer konta bankowego

Czy Pracownik Tymczasowy zarejestrowany wcześniej w PUP zobowiązany jest do dostarczenia umowy do urzędu?

Nie, Pracownik Tymczasowy nie musi po podpisaniu umowy o pracę z Agencją Pracy Tymczasowej dostarczać kopii umowy do Powiatowego Urzędu Pracy ponieważ czynność tą wykonuje Agencja Pracy Tymczasowej.

Do czego obowiązany jest Pracownik Tymczasowy?

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Od czego zależy wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego? Kto je ustala?

Wysokość wynagrodzenia za pracę Pracownika Tymczasowego ustalane jest w trakcie procesu rekrutacyjnego i znajdować się powinno na umowie o pracę podpisywanej przez Pracownika Tymczasowego i Agencję Pracy Tymczasowej.

Kiedy Pracownikowi Tymczasowemu przysługuje urlop?

Pracownikowi Tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego Pracodawcy Użytkownika lub więcej niż jednego Pracodawcy Użytkownika. Pracodawca Użytkownik jest zobowiązany umożliwić wykorzystywanie urlopu przysługującego Pracownikowi Tymczasowemu, jeżeli okres wykonywania pracy u tego Pracodawcy Użytkownika wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Kiedy następuje wypłata wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy przez Pracownika Tymczasowego?

Wynagrodzenie za pracę Pracownik Tymczasowy otrzymuje do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w dzień wolny od pracy lub inne święto, wówczas wynagrodzenie jest wypłacane o jeden dzień wcześniej.